HRVATSKI SVJETSKI SABOR BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 01-48/06.
Porec,15.srpnja 2006.g.

                                   POZIV HRVATIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Da svojim konstruktivnim radom učestvuju u radu prvog Sabora domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda Bosne i Hercegovine, koji ce se održati dana 16. rujna 2006. god. u Sarajevu, Hotel Holiday –in sa pocetkom u 10,00 sati.

Za rad Sabora predlažu se slijedece T E M E

AKTUALNA POLITICKA SITUACIJA U BiH I NJENE REFLEKSIJE PREMA HRVATIMA BOSNE I HERCEGOVINE KOJI ŽIVE I RADE DILJEM SVIJETA
ULOGA HRVATSKOG NARODA U OCUVANJU DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE
UCEŠCE HRVATA U POLITICKOM I GOSPODARSKOM ŽIVOTU BOSNE I HERCEGOVINE
ODNOS TISKOVNIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA PREMA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATIMA DILJEM SVIJETA
ODGOVORNOST HRVATA U KONTEKSTU OCUVANJA SUVERENI-TETA BOSNE I HERCEGOVINE TE PREPOZNATLJIVOG KULTUROLOŠKOG I DRUGOG IDENTITETA HRVATSKOG NARODA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATI IZVAN DOMOVINE U FUNKCIJI PRIKLJUCIVANJA BOSNE I HERCEGOVINE EUROATLANTSKIM I ZAPADNO-EUROPSKIM INTEGRACIJAMA
7. PRIJEDLOZI, ZAHTJEVI I PREPORUKE.

Biti cemo pocašceni Vašom nazocnosti, ujedno Vas molimo za pomoc i suradnju.

Svi ucesnici koji žele dati svoj doprinos konstruktivnom radu sastanka po temama o kojima ce se raspravljati, trebaju dostaviti svoje pismene materijale na e-mail: hssd@hssd.hr. Dostavljeni materijali ce biti umnoženi, te ce služiti kao radni materijal na sastanku. Pismeni materijali po temama nisu obavezni.

Nakon održanog sastanka, svi materijali ce se štampati, kao i odluke i zakljucci skupa. Informacije na tel. 052 431-575 ili 098 9535406, fax: 052 434-006 ili na e-mail koji je gore naveden.

Sarajevo,15.srpnja 2006.god.

Predsjednik HSSD

Bosne i Hercegovine:

Ivan Pandžic dipl. ing.

HRVATSKI SVJETSKI SABOR BOSNE I HERCEGOVINE
DRAGO CVITANOVIC Predsjednik SARAJEVSKOG PODRUCJA

KRATAK OSVRT NA PROBLEMATIKU HRVATA U BiH

Kao što je svijet razlicit, tako su i problemi s kojima se susrecu Hrvati širom svijeta razliciti, iako ih veže zajednicka pripadnost svojoj Domovini.

Problematika i položaj Hrvata u BiH se znatno razlikuju od položaja i problematike Hrvata u Dijaspori i Državi Hrvatskoj. Iz te cinjenice su aktivnosti i angažman ove Udruge u BiH sve obuhvatljiviji i odgovorniji.

Prije svega, radi informiranosti gostiju iz dalekih zemalja, treba naglasiti da su Hrvati u BiH, prema važecem Ustavu BiH, KONSTITUTIVNI NAROD (kao što su Srbi i Bošnajci), a ne hrvatska dijaspora.

Ta cinjenica Hrvate u BiH stavlja u isti položaj JEDNAKOPRAVNOSTI sa druga dva naroda, na cijelom teritoriju BiH. Medutim, da li je u praksi tako, trebalo bi odgovoriti na mnoga pitanja: koliko je protjeranih i prognanih Hrvata iz BiH, kako ih vratiti na svoja ognjišta? kakvi su problemi do povratka njihove imovine (kuca, stanova i drugih nekretnina)? Kakva je pomoc pripadnicima devastirane imovine? Kakav je odnos kakvih vlasti prema povratnim izbjeglicama i povratnicima te koji su uvjeti za njihov povratak? Da li su im zagarantirana ljudska prava te da li im je zagarantirana sigurnost imovine i osobna sigurnost, i mnoga druga pitanja od velike važnosti za Hrvate povratnike (ovo se može odnositi i na povratnike drugih nacionalnosti u pojedinim dijelovima svijeta).

Naravno da odgovori na ova pitanja nisu u nadležnosti ove Udruge, ali svaki Hrvat koji se želi vratiti u svoju Domovinu u bilo kojem dijelu BiH želi cuti odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

Sada se postavlja PITANJE SVIH PITANJA: Tko može i treba odgovoriti na ova pitanja mnogih beskucnika željnih povratka u zavicaj?

Na temelju statistike mi možemo odgovoriti na prvo pitanje. Podaci govore da je prije rata u BiH živjelo oko 820.000 Hrvata, a da ih danas ima oko 460.000 s tendencijom daljeg iseljavanja.

Što se tice prognanih Hrvata iz BiH, statistika pokazuje da se od ukupno oko 220.000 prognanih i nakon 10 godina vratilo tek oko 12.000 Hrvata i to pretežno u FBiH.

Ovako porazni pokazatelji, po opcem mišljenju mnogih Hrvata iz BiH, rezultat su mnogih faktora od kojih smatraju najvažnijim:

-Dejtonski ustroj BiH s kojim vecina Hrvata u BiH nije zadovoljna.

- Utjecaj rata i medunacionalnih tenzija u pojedinim dijelovima svijeta BiH, što stvara opcu nesigurnost za življenje

-Loše ekonomsko-socijalno stanje u BiH što potvrduju i podaci da više od 500.000 gradana BiH prima humanitarnu pomoc od humanitarnih organizacija (Caritas, Merhamet, Dobrotvor i Jevrejsko kulturno prosvjetno društvo, a više od 20.000 gradana živi pod humanitarnim tretmanom (narodne kuhinje). U navedenim brojkama ima veliki broj Hrvata uglavnom socijalno ugroženih.

-Veoma važan faktor koji se istice u ovoj problematici su politicke prirode, a odnosi se na lošu strategiju hrvatskih stranaka u BiH. Naime, stranke su usitnjene s razlicitih politickih stajališta o vitalnim pitanjima za Hrvate u BiH, što se narocito ocitovalo kod predloženih amandmana za promjenu Ustava BiH, gdje su neke hrvatske stranke-pregovaraci predložili Ustavne promjene koje su, po mišljenju vecine Hrvata po njih neprihvatljive, nasuprot poznatim i veoma konstruktivnim prijedlozima kardinala Puljica. Sve to zabrinjava, zbunjuje i dezorijentira Hrvate u BiH i prisiljava ih da se iseljavaju i traže sigurnije mjesto pod suncem, a prognane koleba u njihovoj želji da se vrate na svoja ognjišta.

U vezi s ovim pitanjem, smatramo da RH, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, treba pojacati svoj utjecaj u okupljanju svih BiH stranaka s hrvatskom predznakom, u cilju

podizanja jedinstvenih stajališta i ciljeva pri rješavanju pitanja od vitalnog interesa za Hrvate u BiH.

Prema podacima danas u dijaspori BiH živi oko milion BiH gradana, a da su se oko 30.000 morali odreci BiH državljanstva (zakoni u Njemackoj, Italiji), medu kojima je veliki broj Hrvata koji su odlucili definitivno napustiti BiH.

Ova cinjenica upozorava RH da se prilikom rješavanja pitanja dvojnog državljanstva izmedu RH i BiH moraju naci i rješenja koja nece usmjeravati iseljavanje Hrvata iz BiH u RH.

Smatramo da posebno treba istaci da na našim skupovima i neposrednim kontaktima sa Hrvatima širom svijeta, kao i putem tekstova u Ť KORIJENI Ť Lista Domovinske i Iseljene Hrvatske, predstavnici naše dijaspore iznose svoje želje i probleme, bilo da se

radi o pružanju potrebne pomoci za ostvarenje svojih prava u državi u kojoj žive, ili želji za realizacijom povratka. Isto tako se, veoma cesto, traže informacije o uvjetima i mogucnostima njihovog investiranja i ulaganja u izgradnju proizvodnih i drugih kapaciteta u Domovini, kao i pružanje pomoci humanitarne prirode ( za izgradnju škola, vjerskih objekata,…)

Na kraju, želimo istaci da mi, predstavnici hrvatske dijaspore i Hrvata u BiH, Na ovom Saboru u Sarajevu ne želimo samo iznositi svoje probleme i primjedbe na postojece stanje, vec da se ponudimo i predstavimo kao partner BiH organima, Vladi, udrugama i strankama koje to žele da zajednicki rješavamo sve probleme i želje Hrvata i ostalih u dijaspori i Domovini.

NAPOMENA:

Hrvatski Svjetski Sabor je jedinstvena organizacija Hrvata svijeta, putem koje se udružuju oni pripadnici Hrvatskog Naroda, koji su sposobni izdignuti se iznad stranackih, vjerskih i drugih opredjeljenja koji imaju jednu stranku a to je Hrvatski Narod am gdje bio.

Hrvatski Svjetski Sabor je: Vanstranacka, multietnicka, multinacionalna, multikulturalna i humana organizacija putem kojeg se udružuju fizicke i pravne osobe radi zaštite svojih prava i interesa s posebnim naglaskom na prognanike, povratnike i iseljenike širom svijeta.

Hrvatski Svjetski Sabor prizna svaku vlast u svim državama svijeta, koju narod te države izabere. Svoj program ova Udruga ostvaruje okupljanjem gradana hrvatske i drugih nacionalnosti putem savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, kongresa i drugih stupova vezano za problematiku života u dijaspori i povratka u Domovinu. Suradnjom sa mnogim slicnim i strukovnim, domacim i inozemnim udrugama i organizacijama potice mlade strucnjake i studente na proucavanje razlicitih tema vezanih za život i rad iseljeništva, realizaciju želja za povratkom, kao i ucešce u izdavanju strucnih casopisa i druge literature.

U proteklih nekoliko godina ova Udruga se bavila problematikom Hrvata u dijaspori širem svijeta, gdje su postignuti vidni rezultati u organiziranom okupljanju, informiranju i ostvarivanju medusobnih kontakata i suradnji Hrvata, sve u cilju realizacije ciljeva ove Udruge.

Sarajevo 15. srpnja 2006.godine.

DRAGO CVITANOVIC

P R I J A V A ucešca na Prvom Saboru Hrvata Bosne i Hercegovine koji ce se održati dana 16. rujna 2006. Sarajevu Hotel Holiday-in sa pocetkom u 10.00 sati

IME I PREZIME _____________________________________________________
ADRESA UL.________________ BROJ _______ GRAD ____________________
TELEFON ______________ MOBITEL _____________ FAX ________________
E-MAIL _____________________________________________________________
KRATKI ŽIVOTOPIS – nije obavezno____________________________________
SLIKA 8 x 10 – nije obavezno ___________________________________________

Datum ____________

POTPIS: